Our Mission

Who are we? – Chúng tôi là ai?  - 우리는 누구일까요?

Project Lifecycle is a student-led charity project. Our aim at Project Lifecycle is to support Newborns Vietnam, by fundraising through creating events such as the Halloween party, the Winter Fayre, Fun Day and our own week of fundraising activities. 

Lifecycle là một dự án từ thiện được vận hành bởi học sinh với mục tiêu tài trợ cho Newborns Vietnam thông qua việc gây quỹ từ các events như tiệc Halloween, Winter Fayer, Fun Day và hơn hết là tuần lễ gây quỹ đặc biệt do chính chúng tôi tổ chức.  

Project Lifecycle은 학생이 주도하는 자선 프로젝트입니다. 저희의 목적은 할로윈파티, 겨울축제, Fun Day등의 모금활동을 통해Newborns Vietnam을 지원하는 것입니다.

Who we are supporting? – Đối tượng gây quỹ của chúng tôi là ai? - 우리는 누구를 도울까요?

Newborns Vietnam is a UK registered charity who provide training and equipment to hospitals throughout Vietnam. Recently they have completed a five-year mission in Danang Women and Children’s hospital to raise the standards of hygiene and basic care, train doctors and nurses and provide lifesaving equipment for children in need. 

NewbornsVietnam là một tổ chức từ thiện từ Anh Quốc chuyên cung cấp các trang thiết bị cho bệnh viện ở khắp Việt Nam. Gần đây họ đã hoàn thành sứ mệnh 5 năm ở bệnh viện phụ sản Đà Nẵng: nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh và sự chăm sóc cơ bản, huấn luyện các bác sỹ,y tá và cung cấp các thiết bị thiết yếu cho sự sống còn của hàng ngàn em bé mới sinh.  

Newborns Vietnam은 베트남 전역의 병원에 훈련과 장비를 제공하는 영국의 등록 자선단체입니다. 최근 그들은 위생 및 기초 관리 기준을 높이고 의사와 간호사를 훈련시키는 등의 어려운 어린이들을 위한 구명 장비를 제공하기 위해 다낭 여성 어린이 병원에서 5년간의 임무를 완수했습니다.

What did we see? – Chúng tôi đã chứng kiến những gì?  - 우리가 무엇을 보았을까요?

On a visit to Danang women and children's’ hospital a small group of us were allowed into the intensive care unit of the neonatal ward. Premature babies weighing 600g, being kept alive in incubators, being cared for by some of the most dedicated staff, working in incredibly difficult conditions. It left an indelible mark that we will never forget, and it has changed the way we think about our lives, and we want to help. At $15000 for each incubator may be out of reach, but there are simpler, more basic ways of helping. 

Trong một chuyến đi thăm bệnh viện phụ sản Đà Nẵng, một nhóm nhỏ của tổ chức chúng tôi được đặc quyền vào phòng săn sóc đặc biệt trong khu em bé mới sinh. Những em bé sinh non nặng vỏn vẹn chỉ 600g được ấp trong những chiếc lồng để giữ lấy mạng sống. Những cô y tá và bác sỹ luôn bận rộn luôn tay chăm nom cho các em trong một môi trường làm việc cực kỳ khắt nghiệt. Những dấu ấn đó đã khắc sâu và thay đổi cả góc nhìn của chúng tôi về cuộc sống. Chúng tôi muốn làm một cái gì đó. Một chiếc lồng $15000 có thể ngoài tầm với, nhưng vẫn sẽ có những giải pháp tương đương đơn giản hơn rất nhiều.  

다낭 여성 어린이 병원을 방문했을 때, 우리는 신생아실 중환자실로 들어가 볼 수 있었습니다. 몸무게가 600g인 미숙아들은 15,000달러 상당의 인큐베이터에서 살아있으며, 몇몇 가장 헌신적인 스태프들의 보살핌을 받으며, 그 스태프들은 믿을 수 없을 정도로 어려운 환경에서 일하고 있었습니다. 이번 경험은 저희에게 결코 잊을 수 없는 흔적을 남겼고, 또한 우리의 삶에 대해 생각하는 방식을 바꾸어 놓았습니다. 이제 우리는 이들을 돕고자 합니다.  15,000달러의 인큐베이터는 손이 닿지 않을 수도 있지만,  우리에게는 더 간단하고 더 기본적인 도움 방법이 있습니다.

What is our focus? – Chúng tôi tập trung vào điều gì? 

Lets talk about hygiene. Many neonatal fatalities in hospital can be prevented by basic hygiene procedures. Washing hands, separating beds, regular cleaning of equipment can make a massive difference in a hospital’s infection control programme. Project Lifecycle wants to help by providing the simple basics to neonatal wards- hand soap, paper towels, large basin sinks to effectively wash the whole hand, individual care-kits for each baby’s bed and the necessary training to use all of these. 

Nói về an toàn vệ sinh, rất nhiều ca chết nonở bệnh viện có thể được ngăn chặn chỉ bởi những quy trình vệ sinh rất cơ bản. Rửa tay, ngăn cách các giường của trẻ, vệ sinh các dụng cụ thiết bị y tế có thể gọi là đủ để tạo nên những khác biệt rất lớn. Cũng vì lý do đó, dự án Lifecycle mong muốn được giúp đỡ bằng cách cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho khoa trẻ sơ sinh – xà bông rửa tay, giấy lau tay, bồn rửa tay cỡ lớn giúp việc rửa tay đạt hiệu quả cao, bộ dụng cụ chăm sóc riêng cho từng giường và tất nhiên không thể thiếu quy trình giáo dục về cách sử dụng những vật liệu trên.  

먼저, 위생에 대하여 말해보려 합니다. 신생아 사망은 기본적인 위생 절차에 의해 예방될 수 있습니다. 손을 씻거나, 침대를 분리하고, 장비를 정기적으로 청소하는 등의 절차는 병원의 감염관리 프로그램에 큰 변화를 줄 수 있습니다. Project Lifecycle은 손을 효과적으로 씻을 수 있는 비누, 종이 타월, 대야 싱크대, 아기 침대를 위한 개인 보호 키트, 그리고 이 모든 것을 사용하기 위한 필요한 훈련 등 간단한 기본을 제공함으로써 도움을 주려고 합니다.

Why are we doing it? – Tại sao chúng tôi lại làm việc này?  - 우리는 왜 이것을 하는것일까요?

The need never ends, there are always more sick babies, always hands to wash, hands to dry and equipment that gets worn out to be replaced. Incredible work has already been done in Danang to improve conditions, reduce infections and reduce mortality rates but the message about basic care and hygiene needs to be spread through Quang Nam and Quang Ngai provinces. Those province hospitals need funding and education programmes about the need for basic care and hygiene and that’s where we come in. 

Nhu cầu không bao giờ chấm dứt, đâu đó vẫn sẽ luôn có những em bé mắc bệnh, những bàn tay cần được rửa và hong khô, và những trang thiết bị xuống cấp cần được thay thế. Những nỗ lực phi thường đã được thực hiện ở Đà Nẵng để cải thiện môi trường bệnh viện, giảm thiểu tỉ lệ tử vong và nhiễm trùng nhưng thông điệp về an toàn vệ sinh cơ bản vẫn cần được lan rộng ra các tỉnh vùng xa hơn như Quảng Nam và Quảng Ngãi. Những bệnh viện ở tỉnh vẫn cần sự tài trợ và chương trình giáo dục về sự cần thiết của an toàn vệ sinh, và đó là lúc chúng tôi bắt tay vào việc gây quỹ.

 

필요성은 결코 끝나지 않고, 항상 더 많은 아픈 아기들이 있습니다. 또 항상 씻어야 할 손, 건조해야 할 손 그리고 교체해야 할 장비들이 있습니다. 다낭에서는 이미 환경 개선, 감염 감소, 사망률 저감을 위한 작업들이 이루어졌지만, 기본적인 관리와 위생에 대한 메시지는 Quang Nam, Quang Nghi 지방을 통해 확산될 필요가 있습니다. 그 지방 병원들은 기초 치료와 위생 필요성에 대한 자금과 교육 프로그램이 필요합니다. 이것들이 우리가 앞으로 나아갈 방향입니다.  

“The first hour of your life determines the rest of your life” Suzanna Lubran